skip to Main Content
Meer informatie of direct telefonisch boeken? 040-232-9000 info@artiest.nu info@spreker.eu
 • Binnen 24 uur een inhoudelijke reactie
 • Hoge klant tevredenheid
 • Kwaliteit in aanbod
 • Goede service & deskundig advies
 • Bijzonder breed aanbod
 • Binnen 24 uur een inhoudelijke reactie
 • Hoge klant tevredenheid
 • Kwaliteit in aanbod
 • Goede service & deskundig advies
 • Bijzonder breed aanbod

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN & LEVERINGSCONDITIES

Deze Algemene Voorwaarden en Leveringscondities zijn van toepassing op alle, zowel mondelinge- als schriftelijke opdrachtverstrekkingen en/of overeenkomsten welke ArtiWorld met derden is overeengekomen c.q. heeft afgesloten.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 17076362.

I DEFINITIES

II GELDIGHEID EN TOEPASSELIJKHEID

III OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

IV EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDERWERK

V. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT CONCERTEN EN OPTREDENS

VI EXTRA BEPALINGEN MET BETREKKING TOT FESTIVITEITEN EN/OF EVENEMENTEN

 1. Bemiddelin
 2. Derden
 3. Prestaties derden
 4. Consumpties en warme maaltijden
 5. Aanvang- en eindtijd
 6. Rechten & afdracht
 7. Gebruik van de door ArtiWorld te leveren dienst
 8. Wijzigingen in de te leveren dienst

VII EXTRA BEPALINGEN MET BETREKKING TOT THEATERPRODUCTIES

VIII. AANVULLENDE BEPALINGEN

 1. Vrijwaring en garanties
 2. Televisie clausule
 3. Annulering van de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten productieovereenkomst
 4. Vervanging van hetgeen is overeengekomen
 5. Afdracht (loon)belasting)heffing en premie werknemersverzekeringen
 6. Auteurs- en muziekrechten
 7. Onuitvoerbaarheid en overmacht.

IX PRIJZEN

X BETALINGEN

XI KLACHTEN, BOETEBEDING EN SCHADEVERGOEDING

 1. Klachten
 2. Boetebeding
 3. Schadevergoeding

XII AANSPRAKELIJKEHEID

XIII GESCHILLEN

 

 

I DEFINITIES.


ARTIWORLD” is een Nederlands rechtspersoon in het bezit van een door het Centraal bestuur Arbeidsvoorziening verstrekte vergunning voor het verlenen van arbeidsbemiddeling aan artiesten en musici, die in die hoedanigheid  als professioneel artiestenbureau zich jegens een opdrachtgever verbindt tot de organisatie en uitvoering van een concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie.

a.     Onder “OPDRACHTGEVER” wordt verstaan: degene die een opdracht voor het engageren van artiesten  musici heeft verstrekt en/of de verdere organisatie van een optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie aan ARTIWORLD heeft opgedragen.

b.     Onder “PRODUCTIEOVEREENKOMST” wordt verstaan: de overeenkomst tot het doen van optreden door artiesten en musici, waarbij de ene partij (ARTIWORLD) zich jegens zijn opdrachtgever verbindt tot het te haren behoeve met artiest(groep) of muziek(orkest) en/of gemachtigde daarvan sluiten van één of meer overeenkomsten tot optreden in door de opdrachtgever ter beschikking te stellen accommodatie. I.p.v. “PRODUCTIEOVEREENKOMST” wordt in het dagelijks verkeer ook gesproken van ‘contract’.

c.     Onder “PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN” wordt verstaan: de overeenkomst van gemengde activiteiten voor de organisatie en uitvoering van festiviteiten en evenementen in brede zin, waarbij de ene partij (ARTIWORLD) zich bij één en dezelfde overeenkomst tegenover zijn opdrachtgever verbindt dat de organisatie en uitvoering van het evenement of festiviteit door middel van verschillende toeleveranciers (zoals voor zaalhuur-vervoer-decoratie-catering-beveiliging-entertainment-AV-presentaties en andere elementen) onder verantwoordelijkheid van ARTIWORLD zal geschieden. I.p.v. “PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN” wordt in het dagelijks verkeer ook gesproken van ‘contract’.

d.     Onder “ARTIEST” wordt verstaan: iedere artiest, groep van artiesten, musici, sprekers, presentator/trice of diskjockey alsmede betrokken technici en/of iedere vertegenwoordiger die gemachtigd is rechtshandelingen te plegen namens de individuele artiest, musicus, spreker, presentator/trice of diskjockey danwel namens een groep van artiesten en/of musici alsmede betrokken technici die zich jegens ARTIWORLD tot het geven van een prestatie (optreden), een en ander in de ruimste zin des woords, heeft, respectievelijk hebben verbonden en tevens een lid van ARTIWORLD heeft verbonden tot organisatie en uitvoering van een optreden en/of evenement.

e.     Onder “ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD” wordt verstaan: kostuums, rekwisieten, apparaten, attributen, licht- en geluidsinstallaties, (muziek)instrumenten etc. voor het optreden benodigd.

f.      Onder “PLAATS VAN OPTREDEN” wordt verstaan: de door ARTIWORLD met de opdrachtgever overeengekomen locatie voorzien van de benodigde faciliteiten om het optreden plaats te doen vinden.

g.     Onder “TIJDSTIP VAN OPTREDEN” wordt verstaan: de door ARTIWORLD met de opdrachtgever overeengekomen datum en tijdstippen voor het optreden incluis tijdstippen van opbouw en afbraak van zaken voor het optreden benodigd.

h.     Onder “PUBLIEK” wordt verstaan: alle bij het optreden aanwezige toeschouwers/toehoorders c.q. aanwezige derden.

i.      Onder “TOTALE UITKOOPSOM” wordt verstaan: het totaalbedrag exclusief de wettelijke verplichte b.t.w. dat de opdrachtgever ter zake van een opdracht aan ARTIWORLD verschuldigd is. In dit bedrag zijn mede begrepen de loonheffing en premie werknemersverzekeringen voor zover verschuldigd, af te dragen voor ARTIWORLD, dat hiervoor door middel van een inhoudingsplichtingenverklaring gemachtigd is door het Ministerie van  Financiën.

j.      Onder “WERKEN” wordt verstaan: elk ontwerp evenementenconcept, elk ontwerp merchandisingconcept, elk ontwerp sponsoringconcept; ieder werkstuk, ieder model en idee en iedere geluids-, audiovisuele en/of filmproductie daarmee verbandhoudend, waaraan door ARTIWORLD en/of door ARTIWORLD ingeschakelde derden daaronder begrepen definitief of voorlopig vorm is of wordt gegeven, alsmede alle voorontwerpen en voorschetsen.

k.     Onder “NETTO RECETTE” wordt verstaan: de bruto recette uitsluitend en achtereenvolgens verminderd met garderobe/bespreekgelden, b.t.w. (en eventueel andere belastingen) en auteursrechten.

l.      Onder “INSOLVENTIE” wordt verstaan: faillissement, gerechtelijk akkoord, onderhands akkoord met alle of meerderheid van de schuldeisers en het geval dat door partijen ten genoegen voldoende feiten zijn aangevoerd waaruit blijkt dan één der partijen incluis door het bureau ingeschakelde derden zijn betalingen heeft gestaakt en in een toestand verkeert welke in feite overeenkomt met één der hierboven genoemde drie gevallen.

II  GELDIGHEID EN TOEPASSELIJKHEID.


a.     De Algemene Leveringsvoorwaarden van ARTIWORLD zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties en werkzaamheden van ARTIWORLD samenhangend met het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit zoals overeengekomen en/of vastgelegd in een AANBIEDING, PRODUCTIEOVEREENKOMST, PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN door of in opdracht van ARTIWORLD ten behoeve van de OPDRACHTGEVER verricht.

b.     Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de OPDRACHTGEVER van ARTIWORLD die afwijken van deze voorwaarden geldt niet als een overeengekomen afwijking.

c.     Indien ARTIWORLD ten behoeve van of bij de uitvoering van een PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten met een horecabedrijf in de zin van de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, danwel zelf horecadiensten in de zin verleent, dan zijn mede op de PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN gesloten tussen ARTIWORLD en de OPDRACHTGEVER van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca 1983, uitgegeven door Horeca Federatie te ’s-Gravenhage en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 94/1983, danwel de eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca, voor zover het horeca diensten betreft.

d.     Indien ARTIWORLD ten behoeve van of bij de uitvoering van een PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten met een vervoersbedrijf in de zin van de Algemene Vervoersvoorwaarden voor Personenvervoer met Autobussen, dan zijn mede op de PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN gesloten tussen ARTIWORLD en de OPDRACHTGEVER van toepassing de Algemene Vervoersvoorwaarden en Betalingscondities voor Personenvervoer met Autobussen 1984, uitgegeven door het FNOP/KNVTO en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage onder nummer 127/1984, danwel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vervoersvoorwaarden voor Personenvervoer met Autobussen, voor zever het vervoersdiensten betreft.

e.     Indien ARTIWORLD ten behoeve van of bij de uitvoering van een PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten met een onderneming in de zin van een audiovisuele transactie, dan zijn mede op de PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN gesloten tussen ARTIWORLD en de OPDRACHTGEVER van toepassing de Algemene VAP Leveringsvoorwaarden, uitgegeven door de Vereniging Audiovisuele Producenten en gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 185/1995.

III OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN.


a.     Alle door ARTIWORLD gedane aanbiedingen en/of offertes zowel mondelinge als schriftelijke zijn vrijblijvend.

b.     ARTIWORLD is gerechtigd na overleg met de OPDRACHTGEVER kosten in rekening te brengen voor de verwerking van WERKEN met als uitgangspunt de synopsisregeling van ARTIWORLD.

c.     Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 15 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte; zij zijn gebaseerd op door de OPDRACHTGEVER verstrekte gegevens en verdere informatie alsmede de geopteerde diensten van derden.

d.     ARTIWORLD behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom op de bij of in de offerte verstrekte c.q. geïntrigeerde WERKEN.

e.     ARTIWORLD en de OPDRACHTGEVER zijn eerst gebonden, nadat en voor zover de OPDRACHTGEVER de eerder gedane aanbieding van ARTIWORLD persoonlijk of telefonisch na een goedkeurende bevestiging van ARTIWORLD heeft omgezet in een definitieve opdracht tijdens welk gesprek overeenstemming is bereikt over relevante zaken zoals locatie, optredende artiesten, datum, tijdstippen van optreden, overige dienstverlening en de TOTALE UITKOOPSOM. Eventuele ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD, waarvoor de OPDRACHTGEVER in sommige gevallen extra uitgaven dient te doen vallen hier buiten, omdat deze soms in een later stadium pas bekend kunnen zijn en hier bij het plaatsen van een definitieve opdracht niet altijd op gewacht kan worden.

f.      ARTIWORLD is gehouden binnen een maximale termijn van 14 (veertien) dagen deze opdracht van de OPDRACHTGEVER schriftelijk in tweevoud vast te leggen in een PRODUCTIEOVEREENKOMST of in een PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN waarin tenminste is opgenomen de locatie, datum en tijdstippen van het optreden, concert, festiviteit, evenement en/of theateractiviteit, de soort en aard van de te leveren prestatie, de overeengekomen prijs en andere met de dienstverlening verbandhoudende technische/organisatorische zaken.

g.     De OPDRACHTGEVER dient het origineel van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN, (onder de naam contract) binnen 7 (zeven) werkdagen na ontvangst ondertekend aan ARTIWORLD terug te sturen. Ingeval van minderjarigheid dient medegetekend te worden door één van de ouders of voogden.  Het feit, dat de kopie van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of de PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN niet ondertekend door de OPDRACHTGEVER geretourneerd is, kan nimmer dienen tot bewijs, dat de opdracht door de OPDRACHTGEVER niet aan ARTIWORLD is verstrekt.

h.     Wanneer ARTIWORLD het origineel, door de OPDRACHTGEVER ondertekend, niet binnen 7 (zeven) dagen na verzending door ARTIWORLD aan de OPDRACHTGEVER retour ontvangen heeft, dan heeft ARTIWORLD, behoudens haar recht op nakoming van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN, het recht de OPDRACHTGEVER telefonisch en/of schriftelijk te manen de opgestelde PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN p.o. te retourneren en de OPDRACHTGEVER telefonisch en/of schriftelijk te wijzen op de verstrekte opdracht voor het opstellen van een PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN. ARTIWORLD heeft daarbij het volledige recht om de OPDRACHTGEVER te houden aan de opgestelde en verzonden PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN en het nakomen van het voldoen van de hierin opgenomen TOTALE UITKOOPSOM.

i.      Indien het retourneren van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN door de OPDRACHTGEVER uitblijft, dan is ARTIWORLD gerechtigd een schadeclaim in te dienen overeenkomstig de overeengekomen TOTALE UITKOOPSOM, vermeerderd met alle kosten die ARTIWORLD dient te maken om de OPDRACHTGEVER te manen deze TOTALE UITKOOPSOM te voldoen. (zie ook Art.IV).

j.      Indien het retourneren van de een PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN uitblijft dan is ARTIWORLD daarnaast vrij om de in eerdere instantie geplaatste opdracht voor het opstellen en toezenden van een PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN als ontbonden te beschouwen, zonder dat zij ter zake tot enige schadevergoeding gehouden is, mits zij zulks schriftelijk, bij aangetekende brief, mededeelt aan de OPDRACHTGEVER binnen 23 (drieëntwintig) dagen na voormelde zevende (7e) dag.

k.     Eventueel later te maken aanvullende afspraken of bevestigingen, welke van de schriftelijke PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN als voormeld afwijken, zijn slechts geldig, indien zij door beide partijen schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd.

l.      Alle PRODUCTIEOVEREENKOMSTEN en/of PRODUCTIE0VEREENKOMSTEN VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ARTIWORLD.

IV  EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDERWERK.


Kosten die ontstaan doordat de OPDRACHTGEVER in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN mogelijk te maken, worden door ARTIWORLD als extra kosten bij de OPDRACHTGEVER in rekening gebracht.

Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door OPDRACHTGEVER worden verlangd. Tot minderwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die in de overeenkomst zijn begrepen en die niet door de OPDRACHTGEVER worden verlangd. Meerwerk wordt berekend op grondslag van bij de aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van de TOTALE UITKOOPSOM of de laatste termijn daarvan.

Minderwerk wordt slechts verrekend indien ARTIWORLD daarmede tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

V   BEPALINGEN MET BETREKKING TOT CONCERTEN EN OPTREDENS.


1.     De OPDRACHTGEVER verklaart met de prestaties van de geboekte ARTIEST,  alsmede met de soort of aard van de gecontracteerde prestaties volledig bekend te zijn.

2.     De OPDRACHTGEVER verklaart ermee bekend te zijn dat ARTIEST en betrokken technici recht hebben op het nuttigen van twee consumpties per uur gedurende het gehele optreden incluis opbouw en afbraak ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD. Voorts verklaart de OPDRACHTGEVER ermee bekend te zijn dat de ARTIEST en betrokken technici recht hebben op het gebruiken van een eenvoudige warme maaltijd, wanneer een optreden incluis opbouw en afbraak langer dan vijf (5) uur duurt en/of de ARTIEST en betrokken technici door zijn/hun reistijd geen kans heeft/hebben gehad om voorafgaand aan het optreden een warme maaltijd te nuttigen.

3.     De OPDRACHTGEVER verklaart ermee bekend te zijn, dat musici en orkesten gerechtigd zijn tijdens elk gecontracteerd uur vijftien (15) minuten te pauzeren, tenzij vooraf met betrekking tot het optreden schriftelijk in de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN anders is overeengekomen.

4.     De OPDRACHTGEVER staat bij het aangaan van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIE-

OVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN in voor het aanwezig zijn van de –voor het optreden- vereiste muziek- en andere van overheidswege noodzakelijke vergunningen; het ontbreken van de vereiste vergunningen, ook die van de BUMA, levert voor de OPDRACHTGEVER ten opzichte van ARTIWORLD wanprestatie op.

5.     De OPDRACHTGEVER garandeert:

a.     er tijdig voor zorg te dragen dat de werkzaamheden welke niet behoren tot de opdracht aan ARTIWORLD, naar de eis van het werk van ARTIWORLD en door haar ingeschakelde derden zijn verricht en zo tijdig dat het afleveren en opstellen van de benodigde apparaten, rekwisieten, installaties, instrumenten, attracties, inventaris en goederen geen vertraging ondervinden.

Dat de toegang tot de ruimten waarin ARTIWORLD en door haar ingeschakelde derden moeten werken onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voorgang kan vinden;

b.     dat alle door de OPDRACHTGEVER te verstrekken materiaal incluis de afgesproken dienstverlening, vrij is van rechten van derden en ARTIWORLD en door haar ingeschakelde derden vrijwaart tegen alle aanspraken van derden, ook voor bijstand in en buiten rechte, terzake van pretense rechten van derden;

c.     dat er een goede (kleed)accommodatie zal zijn, waar de ARTIEST zich kan kleden en waar de ARTIEST kan vertoeven tijdens de pauzes. Die accommodatie dient van redelijke afmetingen te zijn, behoorlijk verwarmd te kunnen worden en voorzien van een goede verlichting, van spiegels en stopcontacten; de betreffende accommodatie dient deugdelijk afgesloten te kunnen worden en binnen redelijke afstand van sanitaire voorzieningen;

d.     dat er op de PLAATS VAN HET OPTREDEN een deugdelijk podium zal zijn met inbegrip van noodzakelijke geaarde stroomvoorzieningen, waarop voldoende ruimte is om alle ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD te plaatsen en waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden. Dat het podium en geaarde stroomvoorzieningen, in geval van optreden in openlucht, deugdelijk afgeschermd en afgedekt is, dusdanig dat de weersomstandigheden –ook onverwachte- geen schade kunnen toebrengen aan de ARTIEST, diens kleding en de ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD;

e.     dat er, indien de omstandigheden dit vereisen, en ARTIWORLD hierom verzoekt, ter plaatse van het optreden een ordedienst zal fungeren, en/of dranghekken worden geplaatst, zodat de ARTIEST ongestoord en veilig de afstand tussen kleedkamer en podium kan afleggen en het podium vrijgehouden wordt van PUBLIEK;

f.      dat hij nimmer zal toestaan, dat er meer PUBLIEK in de locatie, waar opgetreden wordt of zal worden, toegelaten wordt, dan volgens de ter plaatse geldende brandweer- en/of andere overheidsvoorschriften is geoorloofd;

g.     dat er zonder schriftelijke toestemming van ARTIWORLD geen geluids- en beeldopnamen van het optreden zullen worden vervaardigd;

h.     dat zonder schriftelijke toestemming van ARTIWORLD geen geluidsdragers, affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de naam, beeltenis en/of logo van de ARTIEST worden gebruikt, vóór of tijdens of direct na het optreden worden verkocht in of in de directe omgeving van de locatie waar wordt opgetreden;

i.      dat het podium en de locatie voor en na het optreden voldoende beschikbaar is voor onder meer opbouwen, uitlichten, soundcheck en afbreken en andere werkzaamheden die voor het optreden nodig zijn;

j.      dat de voorbereidingen en het optreden ongestoord verlopen en dat ARTIWORLD, voor zover

k.     besproken, daarbij kan beschikken over de noodzakelijke technische faciliteiten en technische staf;

l.      dat er, indien de omstandigheden dit vereisen, en ARTIWORLD na overleg met de ARTIEST hierom verzoekt extra technisch personeel, stagepersoneel en brandwachten aanwezig zullen zijn;

m.   er zorg voor te dragen dat ARTIWORLD tijdig informatie heeft verkregen over de op de PLAATS VAN OPTREDEN geldende algemene politie verordening en andere gemeentelijke en overheidsvoorschriften welke van invloed kunnen zijn op het optreden;

n.     dat door ARTIWORLD ter beschikking gesteld publiciteitsmateriaal van de ARTIEST en het gebruik daarvan uitsluitend zijn gericht op het bekend maken van het optreden.

6.     Indien op het TIJDSTIP VAN OPTREDEN blijkt dat de populariteit van de ARTIEST zoveel groter is dan ten tijde van het aangaan van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN, dat aangepast veiligheidseisen gewenst zijn, dient de OPDRACHTGEVER op eigen kosten de door ARTIWORLD aan te geven maatregelen te nemen. Indien naar het oordeel van ARTIWORLD onvoldoende maatregelen zijn genomen is het ARTIWORLD gerechtigd de ARTIEST te verzoeken het optreden geen doorgang te laten vinden, zonder dat de OPDRACHTGEVER enige aanspraak kan maken op schadeloosstelling of korting van het overeengekomen door de OPDRACHTGEVER te betalen TOTALE UITKOOPSOM.

7.     ARTIWORLD draagt er zorg voor, dat de ARTIEST tijdig voor de aanvang van het optreden aanwezig is met al hetgeen voor het optreden nodig is, tenzij tussen ARTIWORLD en de OPDRACHTGEVER schriftelijk is overeengekomen dat bepaalde ZAKEN VOOR HET OPTREDEN BENODIGD, door of vanwege de OPDRACHTGEVER worden verstrekt of dat op een eerder afgesproken tijdstip speelklaar moet zijn opgebouwd.

8.     ARTIWORLD geeft in overleg met de ARTIEST noodzakelijke richtlijnen aan de OPDRACHTGEVER over het geluidsvolume, dat de ARTIEST tijdens zijn optreden zal produceren. ARTIWORLD geeft eveneens een richtlijn over op welke plaats, in de ruimte waar wordt opgetreden, indien nodig, het monitorsysteem, PA-systeem, mengpanelen en eventuele volgspot worden geplaatst en bediend. ARTIWORLD bepaalt daarnaast, of tijdens het optreden in de ruimte, waar wordt opgetreden, de lichten zullen worden gedoofd of gedimd en of er tijdens het optreden, al of niet zal worden bediend.

9.     Indien een PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN omvat het optreden van meerdere artiesten dan is de OPDRACHTGEVER gerechtigd, ingeval één of meer artiesten niet optreden om andere redenen dan overmacht, op de door hem met ARTIWORLD overeengekomen TOTALE UITKOOPSOM uitsluitend in mindering te brengen het bedrag waarvoor de prestatie niet is uitgevoerd, welk bedrag volgens de boeken van ARTIWORLD is aangenomen.

10.  Het door ARTIWORLD met de OPDRACHTGEVER vooraf besproken en schriftelijk vastgelegde TIJDSTIP VAN OPTREDEN van de ARTIEST is bindend. Wanneer de OPDRACHTGEVER tijdens de uitvoering van het optreden een verzoek doet het gemelde einde te verschuiven, is het ARTIWORLD gerechtigd in overleg met de ARTIEST het verzoek te weigeren of het als meerwerk te accepteren. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging van het optreden is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

11.  ARTIWORLD verplicht zich tot tijdig voor het optreden beschikbaar stellen aan de OPDRACHTGEVER van voldoende publiciteitsmateriaal zoals foto’s, biografie/persberichten en affiches.

VI EXTRA BEPALINGEN MET BETREKKING TOT FESTIVITEITEN EN/OF EVENEMENTEN.


1.Bemiddeling.

ARTIWORLD is gerechtigd bij de uitvoering van festiviteiten en/of evenementen als intermediair gebruik te maken van diensten van derden.

2. Derden.

Onder derden worden ondermeer verstaan personen zoals acteurs en artiesten, als wel ensembles, bands, orkesten en andere groepen die een dienst leveren van artistieke aard.

3. Prestaties van derden.

De OPDRACHTGEVER verklaart met de prestaties van derden, als de soort of aard van de gecontracteerde prestaties, volledig bekend te zijn.

4. Consumpties en warme maaltijden.

Het door ARTIWORLD aan de OPDRACHTGEVER vooraf besproken en/of opgegeven aantal personen, waarop als onderdeel van het evenement een opdracht tot het verstrekken van spijzen en dranken betrekking heeft, is bindend. Wanneer blijkt dat de OPDRACHTGEVER of het ingeschakelde horeca (catering)- bedrijf voor minder personen dan overeengekomen spijzen en dranken levert, is ARTIWORLD gerechtigd om hiervoor aan de OPDRACHTGEVER een naheffing te doen welke minimaal € 20,- per persoon bedraagt. Deze naheffing staat in de meeste gevallen in de Aanvullende Voorwaarden & Condities van het opgestelde contract vermeld.

5. Aanvang- en eindtijd.

De door de OPDRACHTGEVER aan ARTIWORLD vooraf gemelde tijden van aanvang en einde van het evenement of festiviteit zijn bindend. Wanneer de OPDRACHTGEVER tijdens de uitvoering van het evenement of festiviteit het verzoek aan ARTIWORLD of derden doet het gemelde einde te verschuiven, is ARTIWORLD of de gecontracteerde ‘derde partij’ gerechtigd naar eigen inzicht het verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te accepteren. In sommige gevallen zijn de voorwaarden en condities opgenomen in de Aanvullende Voorwaarden & Condities van het opgestelde contract. Het uiteindelijke tijdstip van beëindiging is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk en de vergoeding daarvoor.

6. Rechten & afdracht.

De rechten, waaronder auteurs- en intellectuele eigendomsrecht, op door ARTIWORLD vervaardigde werken c.q. te leveren prestatie, met inbegrip van het aan ARTIWORLD verleende exploitatierecht van de rechten over de werken c.q. te leveren diensten van de door ARTIWORLD ingeschakelde derden, berust uitsluitend bij ARTIWORLD. Mits expliciet anders wordt overeengekomen berust de plicht tot afdracht  van eventuele aanslagen en premies (o.a. Buma/Stemra) bij ARTIWORLD.

 

7. Gebruik van de door ArtiWorld te leveren dienst.

De OPDRACHTGEVER verkrijgt het recht tot gebruik van de werken c.q. de te ontvangen prestatie, uitsluitend en alleen binnen het kader en ter uitvoering door ARTIWORLD van het in het contract omschreven activiteit. Voor ieder additioneel gebruik, anders dan in het contract overeengekomen, is de schriftelijke toestemming van ARTIWORLD vereist. De OPDRACHTGEVER mag aan derden niet het gebruik van de werken, c.q. te ontvangen prestaties toestaan zonder schriftelijke toestemming van ARTIWORLD aan welke toestemming ARTIWORLD voorwaarden – waaronder financiële – mag stellen.

8. Wijzigingen in de te leveren dienst.

De werken c.q. prestaties geleverd door ARTIWORLD kunnen door de OPDRACHTGEVER uitsluitend in de oorspronkelijke vorm gebruikt worden. Eventuele wijzigingen zijn zonder schriftelijke toestemming van ARTIWORLD niet toegestaan. Wijzigingen geschieden geheel voor rekening en risico van de OPDRACHTGEVER.

VII EXTRA BEPALINGEN MET BETREKKING TOT THEATERPRODUCTIES.


1. Bij een suppletieafspraak gelden de volgende regels:

a.     De OPDRACHTGEVER betaalt aan ARTIWORLD de NETTO RECETTE aangevuld met het afgesproken suppletiebedrag tot maximaal de aangeboden TOTALE UITKOOPSOM zoals vermeld in de aanbieding van ARTIWORLD.

b.     Indien de NETTO RECETTE hoger is dan de TOTALE UITKOOPSOM geldt de overeengekomen partageverdeling.

c.     De OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor, dat aan ARTIWORLD binnen tien dagen na de voorstelling of laatste voorstelling van een serie de schriftelijke gegevens worden verstrekt wat betreft de bruto recette, met vermelding van het aantal bezoekers bij de in deze overeenkomst bedoelde voorstelling(en).

d.     De rangindeling van de zaal, de toegangsprijzen, kaartverkoop en bespreeksysteem worden in onderling overleg bepaald. De plattegrond en borderel met rangen en prijzen behoeft de goedkeuring van ARTIWORLD.

e.     Reductieregelingen op toegangsprijzen voor publieksorganisaties, couponhouders, bespreekbureaus, groepsbestellingen, culturele en jongenpaspoorten of soortgelijke regelingen worden in overleg bepaald.

f.      Zowel de OPDRACHTGEVER als ARTIWORLD hebben recht op vier vrijplaatsen per voorstelling op de eerste rang.

2. Bij een partage/garantieafspraak gelden de volgende regels:

a.     De OPDRACHTGEVER betaalt aan ARTIWORLD minimaal het gegarandeerde bedrag.

b.     Over de NETTO RECETTE boven dit minimaal gegarandeerde bedrag geldt de vooraf afgesproken partageverdeling.

c.     De OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor, dat aan ARTIWORLD binnen tien dagen na de voorstelling of laatste voorstelling van een serie de schriftelijke gegevens worden verstrekt wat betreft de bruto recette, met vermelding van het aantal bezoekers bij de in deze overeenkomst bedoelde voorstelling(en).

d.     De rangindeling van de zaal, de toegangsprijzen, kaartverkoop en bespreeksysteem worden in onderling overleg bepaald. De plattegrond en borderel met rangen en prijzen behoeft de goedkeuring  van ARTIWORLD.

e.     Reductieregelingen op toegangsprijzen voor publieksorganisaties, couponhouders, bespreekbureaus, groepsbestellingen, culturele en jongerenpaspoorten of soortgelijke regelingen worden in overleg bepaald.

f.      Zowel de OPDRACHTGEVER als ARTIWORLD hebben recht op vier vrijplaatsen per voorstelling op de eerste rang.

3. Bij een partageafspraak gelden de volgende regels:

a.     Bij een partageafspraak wordt afgerekend op een vooraf overeengekomen partageverdeling berekend vanuit de NETTO RECETTE.

b.     De OPDRACHTGEVER draagt er zorg voor, dat aan ARTIWORLD binnen tien dagen na de voorstelling of laatste voorstelling van een serie de schriftelijke gegevens worden verstrekt wat betreft de bruto recette, met vermelding van het aantal bezoekers bij de in deze overeenkomst bedoelde voorstelling(en).

c.     De rangindeling van de zaal, de toegangsprijzen, kaartverkoop en bespreeksysteem worden in onderling overleg bepaald. De plattegrond en borderel met rangen en prijzen behoeft de goedkeuring van ARTIWORLD.

d.     Reductieregelingen op toegangsprijzen voor publieksorganisaties, couponhouders, bespreekbureaus, groepsbestellingen, culturele en jongerenpaspoorten of soortgelijke regelingen worden in overleg bepaald.

e.     Zowel de OPDRACHTGEVER als ARTIWORLD hebben recht op vier vrijplaatsen per voorstelling op de eerste rang.

4.     Bij uitkoopvoorstellingen ontvangt ARTIWORLD een rekening ter hoogte van de in de PRODUCTIEOVEREENKOMST genoemde TOTALE UITKOOPSOM, vermeerderd met de auteursrechten en btw. In de TOTALE UITKOOPSOM c.q. het partageaandeel c.q. de garantiesom zijn reis- en verblijfskosten, loonheffing, premie werknemersverzekeringen en dergelijke begrepen tenzij in de PRODUCTIEOVEREENKOMST anders is vermeld. ARTIWORLD heeft recht op vier vrijplaatsen per voorstelling op de eerste rang.

5.     Bij een eigen risicovoorstelling zijn alle hierna genoemde bepalingen eveneens van toepassing met dien verstande dat ARTIWORLD zaalhuur betaalt aan de OPDRACHTGEVER waarin begrepen alle eventuele extra voorzieningen en kosten waaronder begrepen het gebruik van een goed gestemde piano/vleugel, technisch personeel , brandwacht, energiekosten en dergelijke.

6.     De OPDRACHTGEVER garandeert dat hij optreedt als organisator van de voorstelling(en) en als zodanig optreedt jegens de verhuurder/eigenaar van de PLAATS VAN OPTREDEN en dientengevolge volledig aansprakelijk zal zijn.

7. Met betrekking tot de programmaverkoop gelden de volgende regels:

a.     Overname van het programma of gedeelten hiervan is zonder toestemming van ARTIWORLD niet toegestaan.

b.     De verkoop van het programma geschiedt door het personeel van het theater/schouwburg. Voor deze dienstverlening ontvangt de OPDRACHTGEVER een nader te bepalen vergoeding per verkocht programma.

c.     De verkoopprijs van het programma wordt nader bepaald door ARTIWORLD.

d.     De afrekening van de verkochte programma’s zal na de voorstelling of bij de laatste voorstelling van een serie door de inspeciënt van de voorstelling met de OPDRACHTGEVER geschieden of via de afrekenborderel worden verrekend.

e.     Wanneer er spraken is van merchandising (verkoop- van affiches, tekstboekjes, beeld- en geluidsdragers en dergelijke) ontvangt de OPDRACHTGEVER tien (10) procent over de omzet.

8. Met betrekking tot de affichering gelden de volgende regels:

a.     Door ARTIWORLD wordt een aanvraagmateriaallijst verstrekt met vermelding van beschikbare affiches.

b.     De OPDRACHTGEVER ontvangt gratis een aantal verwachtaffiches.

c.     ARTIWORLD verstrekt aan de OPDRACHTGEVER tegen kostprijs de benodigde affiches, desgewenst voorzien van een indruk met de specifieke theater/schouwburggegevens.

d.     Bij partagebespeling zijn affiche- en advertentiekosten voor rekening van de OPDRACHTGEVER.

e.     ARTIWORLD draagt er zorg voor dat het materiaal ruim een maand voor de voorstelling(en) wordt toegezonden indien de OPDRACHTGEVER zorg heeft gedragen voor tijdige toezending van de aanvraag-materiaallijst.

9.     In geval er spraken is van een try-out voorstelling, dient de OPDRACHTGEVER aan het publiek tevoren duidelijk kenbaar te maken dat er spraken is van een inspeelvoorstelling van een nieuw programma met gereduceerde prijzen.

VIII AANVULLENDE BEPALINGEN.


1.Vrijwaring en garanties.

a.     ARTIWORLD staat er voor in na mondelinge opdrachtverstrekking en/of bij de ondertekening van de PRODUCTIE OVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN door de OPDRACHTGEVER door generlei verplichtingen verhinderd te zijn om de organisatie en uitvoering van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie na te komen en de overeengekomen en verlangde dienst te leveren.

b.     ARTIWORLD verklaart in de hoedanigheid van (fictief) werkgever bij een mondelinge opdrachtverstrekking en/of bij ondertekening van de PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN gesloten tussen ARTIWORLD en de OPDRACHTGEVER, waarbij spraken is van een door OPDRACHTGEVER te betalen uitkoopsom, in overeengekomen zorg of zorg te doen dragen voor een deugdelijke loonadministratie, waaronder te verstaan het doen van alle voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon(belasting)heffing en de premies werknemersverzekeringen en het werkgeversaandeel hierin terzake van binnen het kader van het betreffende contract genoemde activiteiten van optredende personen en/of artiesten. In dit kader vrijwaart ARTIWORLD, dat hiervoor in het bezit is van een inhoudingsplichtigenverklaring (beschikkingsnummer) van het Ministerie van Financiën, de OPDRACHTGEVER voor het plegen van dergelijke handelingen. Deze vrijwaring is niet van toepassing op door de OPDRACHTGEVER rechtstreeks aan de artiest verstrekt loon in natura anders dan omschreven in artikel V lid 2.

c.     ARTIWORLD draagt zorg voor de afdrachten LB; AOW/AWW, AKW, AWBZ, AAW en de sociale premies voor artiesten of uitvoerders van diensten in loondienst op zogenaamde nettobasis. Dit middels de op 24-04-1993 afgegeven arbeidsbemiddelingsvergunning DB93/1319, de afgegeven inhoudingsplichtigenverklaring 99-117-58 en het beschikkingsnummer van het Ministerie van Financiën 1092592. BTW wordt afgedragen onder no. 120984477. B01.

d.     ARTIWORLD verklaart in de hoedanigheid van (fictief) werkgever bij een mondelinge opdrachtverstrekking en/of een afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN met de OPDRACHTGEVER dat boekingen gesloten tussen ARTIWORLD en de OPDRACHTGEVER, waarbij de betaling van een totale uitkoopsom is overeengekomen, zorg of zorg te dragen dat, voor het desbetreffende optreden in Nederland van buitenlandse artiesten afkomstig uit een niet-EG land, deze in het bezit zijn van de benodigde tewerkstellings- en verblijfsvergunningen afgegeven door de daartoe bevoegde instanties.

e.     ARTIWORLD verklaart dat bij een mondelinge opdrachtverstrekking en/of een afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN gesloten tussen ARTIWORLD en de OPDRACHTGEVER waarbij BUMA auteursrechten in rekening is gebracht, na de betaling door de OPDRACHTGEVER het bedrag af te dragen aan de betreffende auteursrechtenorganisatie, mits schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Televisie clausule.

a.     ARTIWORLD is gerechtigd het betreffende onderdeel van de mondelinge opdrachtverstrekking en/of afgesloten contract te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 werkdagen voor het geplande optreden, ingeval de gecontracteerde artiest op het tijdstip van optreden een televisieoptreden, en/of opname heeft van de artistieke prestatie en/of optreden in  het buitenland. In dat geval zal de OPDRACHTGEVER van ARTIWORLD geen schadevergoeding kunnen vorderen.

b.     In geval van gebruikmaking van de televisieclausule bij één of meer personen, artiesten, bands of orkesten zoals bedoeld in de mondelinge opdrachtverstrekking en/of afgesloten contract, heeft ARTIWORLD het recht desbetreffende rol of het optreden door een ander gelijkwaardige artiest te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden indien het een fatale datum betreft, dan wel de voorstelling of het optreden te verschuiven naar een latere datum. Een en ander na overleg met de OPDRACTGEVER, zonder extra kosten voor ARTIWORLD

c.     De OPDRACHTGEVER heeft het recht om, indien er spraken is van een mondelinge opdrachtverstrekking en/of afgesloten contract, de desbetreffende rol of het optreden te laten uitvoeren door een ander gelijkwaardige artiest onder dezelfde condities en voorwaarden als in de oorspronkelijke mondelinge opdrachtverstrekking en/of afgesloten contract gesloten tussen ARTIWORLD en de OPDRACHTGEVER.

3. Annulering van de mondelinge opdrachtverstrekking en/of het afgesloten contract.

 

a.     Bij annulering van de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN door de OPDRACHTGEVER, waarbij geen spraken is van een overmachtsituatie, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 100% van hetgeen de OPDRACHTGEVER bij de uitvoering van hetgeen mondeling is  overeengekomen, of het in de PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN gestelde aan ARTIWORLD had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering door de OPDRACHTGEVER geschiedt op een zodanig tijdstip dat er, op het oorspronkelijke tijdstip van optreden, nog aantoonbaar door ARTIWORLD vervangende werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden voor de betreffende persoon, artiest, band of orkest. Een uitzondering op dit artikel vormt artikel 2-b.

b.     Bij annulering van de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN door de OPDRACHTGEVER is deze een schadevergoeding verschuldigd van 50% van hetgeen de OPDRACHTGEVER bij de uitvoering van het in het contract gestelde had moeten betalen, te vermeerderen uit hoofde van in rekening aan ARTIWORLD te brengen annuleringskosten door de gecontracteerde toeleveranciers (persoon, artiest, band of orkest).

c.     De bij artikel a en b genoemde percentages vervallen bij annuleringen die binnen 6 maanden voorafgaand aan een optreden plaatsvinden. In dat geval geldt altijd een annuleringssom van 100%.

d.     De OPDRACHTGEVER is niet meer gehouden aan de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN, indien ARTIWORLD in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de middelen van ARTIWORLD. In dit geval zal ARTIWORLD geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

e.     ARTIWORLD is niet meer gehouden aan de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN indien de OPDRACHTGEVER in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surséance van betaling aanvraagt of als er geldig beslag wordt gelegd op de  middelen van de OPDRACHTGEVER. In dit geval zal de OPDRACHTGEVER geen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding, zulks onverminderd het recht van ARTIWORLD om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

4. Vervanging van hetgeen is overeengekomen.

a.     In geval van annulering en/of overmacht, waaronder hier uitdrukkelijk begrepen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van één of meer van de artiesten, heeft ARTIWORLD het recht desbetreffende rol op het optreden door een andere gelijkwaardige artiest te doen uitvoeren, zulks onder nader overeen te komen voorwaarden indien het een fatale datum betreft, dan wel de voorstelling of het optreden te verschuiven naar een latere datum, een en ander na overleg met de OPDRACHTGEVER, zonder extra kosten voor ARTIWORLD.

b.     De OPDRACHTGEVER c.q. een aangewezen derde heeft het recht om, indien er spraken is van een mondelinge opdrachtverstrekking en/of een afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN met ARTIWORLD, het geplande concert, optreden, festiviteit, evenement of theaterproductie uit te laten voeren onder de verantwoordelijkheid van een ander artiestenbureau onder dezelfde condities en voorwaarden als in de oorspronkelijk mondelinge opdrachtverstrekking en/of afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN, zoals in eerdere instantie overeengekomen met  ARTIWORLD als insolvent bureau.

5. Afdracht (loon)belasting)heffing en premie werknemersverzekeringen.

In geval er spraken is van een mondelinge opdrachtverstrekking en/of afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN tussen ARTIWORLD en de OPDRACHTGEVER, waarbij de OPDRACHTGEVER geacht wordt een “netto gage” direct aan de artiest te betalen, is de OPDRACHTGEVER gehouden tijdig zorg te dragen voor afdracht aan de betreffende instanties van de daarover verschuldigde loon(belasting)heffing, premie werknemersverzekeringen, het werkgeversaandeel daarvan en andere wettelijke verplichtingen.

6. Auteurs- en muziekauteursrechten.

Auteurs – en muziekauteursrechten komen altijd voor rekening van de OPDRACHTGEVER. Deze rechten worden berekend over de totale uitkoopsom of netto recette. ARTIWORLD kan de berekening van deze rechten opnemen in de PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN.

7. Onuitvoerbaarheid en overmacht.

a.     Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de in de mondelinge opdrachtverstrekking gemaakte en/of afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN staande afspraken, ten gevolge van omstandigheden, die ARTIWORLD bij het aangaan daarvan niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen deze te wijzigen in een mondelinge opdrachtverstrekking en/of PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN dat wel juist en volledig kan worden nagekomen.

b.     Indien de mondelinge opdrachtverstrekking en/of afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht – behoudens in geval van overmacht – de mondelinge opdrachtverstrekking teniet te doen, of de afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN te ontbinden. In dat geval is de OPDRACHTGEVER gehouden aan ARTIWORLD de in verband met de voorbereiding en/of uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte of verschuldigde kosten volledig te vergoeden. Deze vergoeding bedraagt maximaal de tijdens de mondelinge opdrachtverstrekking en/of afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN overeengekomen vergoeding. In geval slechts een bepaald deel van hetgeen in de mondelinge opdrachtverstrekking en/of het afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN is overeengekomen, niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerst lid van dit punt, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel daarvan onbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.

c.     In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere partij onverwijld per aangetekend schrijven op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.

d.     Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn;

– gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen gedefinieerd in de tekst van het Verbond van Verzekeraars gedeponeerd onder nr. 136/1981 Arrondissementsrechtbank te Den Haag;

– een van overheidswege afkondiging van nationale rouw;

– gevolgen van een atoomkernreactie onverschillig hoe die reactie is ontstaan;

– ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest;

– storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energie- leveringen.

e.     In geval van overmacht zal de OPDRACHTGEVER aan ARTIWORLD nog gedurende 1 maand na de overeengekomen datum van levering de gelegenheid moeten geven om haar verplichtingen na te komen tenzij het, naar partijen bekend is, een fatale datum betreft.

g.   Indien de overmachtstoestand aanhoudt en de uitvoering ook na deze maand niet mogelijk is, hebben de OPDRACHTGEVER en ARTIWORLD het recht de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN als ontbonden te beschouwen zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling. Zij dienen in dat geval de wederpartij hiervan schriftelijk in kennis te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden. Een eventueel gedane aanbetaling zal dan door ARTIWORLD worden terugbetaald, minus 5% op de overeengekomen hoofdsom voor de te leveren dienst, te bezien als compensatie voor gedane werkzaamheden. Indien nog geen (aan)betaling heeft plaatsgevonden, dan is de OPDRACHTEGEVER 5% op de overeengekomen hoofdsom aan ARTIWORLD verschuldigd, te bezien als compensatie voor gedane werkzaamheden.

h.     Bijzondere omstandigheden die enige stagnatie in de leveranties en prestatie van ARTIWORLD en de door ARTIWORLD ingeschakelde derden veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering en prestatie voor de duur dezer bijzondere omstandigheid op. De OPDRACHTGEVER bepaald na overleg met ARTIWORLD ingeval het een stagnatie in het optreden van een artiest betreft, de duur van het uitstel. Indien de artiest na het verstrijken van de duur van het uitstel zich alsnog presenteert om op te treden heeft de OPDRACHTGEVER het recht dit betreffende optreden niet door te laten gaan, zonder dat de artiest enige aanspraak kan maken op schadevergoeding, onverminderd het recht van de OPDRACHTGEVER schadevergoeding van ARTIWORLD te vorderen wegens tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. ARTIWORLD zal zijn uiterste best doen ervoor zorg te dragen dat in het kader van de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN, gecontracteerde toeleveranciers zich houden aan de gemaakte afspraken en dat de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks de OPDRACHTGEVER het recht geeft tot vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft ARTIWORLD echter het recht gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. ARTIWORLD zal steeds tevoren wel in overleg met de OPDRACHTGEVER treden over noodzakelijk geachte veranderingen als hier bedoeld.

i.      Indien het in de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN staande door ARTIWORLD moet worden uitgevoerd in door – niet via ARTIWORLD gecontracteerde derden – ter beschikking gestelde ruimten, is ARTIWORLD op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen indien de betreffende ruimten niet daadwerkelijk door de betreffende derde ter beschikking worden gesteld onverminderd het recht van ARTIWORLD om nakoming van de mondelinge opdrachtverstrekking en/of de afgesloten PRODUCTIEOVEREENKOMST OF PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN te vorderen.

IX  PRIJZEN.


a.     Geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, ingrediënten, vervoerskosten (ook vliegtickets), lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies sociale verzekeringen, invoerrechten, technische- en organisatorische kosten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van verzending van de offerte, c.q. van de totstandkoming der PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN

b.     Indien ná het sluiten van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN maar vóór de levering c.q. uitvoering een wijziging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van lid a genoemd, optreedt –ook al geschiedt dit ingevolge voorziene of voorzienbare omstandigheden-, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen TOTALE UITKOOPSOM, indien deze zich voordoet binnen twee maanden na het sluiten van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN

c.     Prijsverhogingen ná de hierboven genoemde periode van twee maanden zijn voor risico van de OPDRACHTGEVER. In dat geval heeft de OPDRACHTGEVER de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel VIII lid 3, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlagingen na de bovengenoemde periode van twee maanden zullen op verzoek van de OPDRACHTGEVER worden doorberekend.

d.     De betaling van de eventuele meerprijs op grond van bovenstaand zal geschieden tegelijk met de TOTALE UITKOOPSOM of de laatste termijn daarvan.

X   BETALINGEN.


a.     De OPDRACHTGEVER is gehouden ARTIWORLD, onder aftrek van eventuele vooruitbetalingen, te betalen binnen twee weken na opdrachtverstrekking, edoch uiterlijk 14 dagen vóór het concert, optreden, festiviteit, evenement en theaterproductie. Een afwijkende betalingsconditie moet schriftelijk zijn vastgelegd.

b.     De presentatie van de eindfactuur –indien er spraken is van meer/minderwerk of extra kosten- zal uiterlijk binnen 5 dagen na het concert, optreden, festiviteit, evenement of theaterproductie plaatsvinden. De betaling hiervan dient binnen 14 dagen te geschieden.

c.     In sommige gevallen kan worden afgeweken van artikel X-a. Dit dient dan schriftelijk tussen ARTIWORLD en OPDRACHTGEVER te zijn overeengekomen. Ter voorfinanciering van het concert en/of optreden is ARTIWORLD gerechtigd met de PRODUCTIEOVEREENKOMST een deelfactuur te sturen aan de OPDRACHTGEVER van minimaal 20 procent van de afgesproken TOTALE UITKOOPSOM. Deze aanbetaling dient binnen twee weken na factuurdatum door ARTIWORLD te zijn ontvangen.

d.     Ter voorfinanciering van het nieuwe theaterseizoen is ARTIWORLD gerechtigd met de PRODUCTIEOVEREENKOMST tevens een deelfactuur te sturen aan de OPDRACHTGEVER van maximaal 20 procent van de aangeboden TOTALE UITKOOPSOM. Deze vooruitbetaling dient binnen 10 dagen na factuurdatum door ARTIWORLD te zijn ontvangen.

e.     Indien de hierboven genoemde vooruitbetaling niet binnen de gestelde termijn is betaald, heeft ARTIWORLD het recht de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden zonder dat de OPDRACHTGEVER uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is, een en ander onder voorbehoud van alle rechten van ARTIWORLD.

f.      De OPDRACHTGEVER is niet gerechtigd enige vordering, die hij op ARTIWORLD heeft of pretendeert, te verrekenen met de door hem aan ARTIWORLD verschuldigde TOTALE UITKOOPSOM of een deel daarvan.

g.     ARTIWORLD behoudt zich het recht voor bij iedere levering en transactie waarborgen voor de nakoming van de verplichtingen van de OPDRACHTGEVER te vorderen. De OPDRACHTGEVER is verplicht om indien hij in gebreke is gebleven het verschuldigde op de gestelde datum te betalen of, indien hij naar het oordeel van ARTIWORLD niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, desverlangd zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen.

h.     De OPDRACHTGEVER is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de OPDRACHTGEVER niet van zijn verplichtingen tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

i.      Bij vertraagde betaling, zijnde zulks alle betalingen welke onverschillig door welke oorzaak ook niet onmiddellijk op de vervaldag zijn geschied, is door de OPDRACHTGEVER een rente verschuldigd ter grootte van 2,0% per maand –waarbij een gedeelte van een maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend- ingaande de dag waarop de betaling moest geschieden tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, komen volledig ten laste van de OPDRACHTGEVER waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de TOTALE UITKOOPSOM bedragen, met een minimum van €75,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

j.      Indien een OPDRACHTGEVER en/of debiteur met het betalen van enige factuur meer dan 90 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, in verzuim is, is ARTIWORLD zonder meer gerechtigd alle nog lopende opdrachten van de OPDRACHTGEVER uit welke hoofde ook, op te schorten en/of te annuleren, zulks onverminderd het recht van ARTIWORLD om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

k.     Overschrijding van de betalingstermijn heeft tevens tot gevolg dat zonder nadere aanzegging automatisch en van rechtswege alle aan de OPDRACHTGEVER toekomende of anderszins overgedragen rechten, waaronder in voorkomende gevallen ook overgedragen auteurs- of licentierechten, alsmede alle andere rechten met betrekking tot de geleverde WERKEN vervallen en voor zover nodig, terug en overgaan op ARTIWORLDARTIWORLD is alsdan gerechtigd ieder eerder gebruik van WERKEN te doen beëindigen.

XI KLACHTEN, BOETEBEDING EN SCHADEVERGOEDING.


1. KLACHTEN.

a.     Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN. Klachten wegens de hoedanigheid van de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door de OPDRACHTGEVER bij ARTIWORLD slechts geldend worden gemaakt door onverwijlde mondelinge melding en vervolgens daarna schriftelijke indiening binnen acht (8) dagen na uitvoering van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde problemen.

b.     Wanneer een OPDRACHTGEVER tegen het advies van ARTIWORLD en/of de ARTIEST bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.

2.BOETEBEDING.

In de gevallen onder VI leden 5, 6 en 7 vermeld, waarin de OPDRACHTGEVER zijn verplichtingen jegens ARTIWORLD, zonder dat enige ingebrekestelling nodig zal zijn, een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging of compensatie of schuldvergelijking vatbare schadevergoeding, gelijk aan twintig (20) procent van de in de schriftelijke aanbieding aangeboden òf in de PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN overeengekomen TOTALE UITKOOPSOM voor elke overtreding, respectievelijk voor iedere dag, of een gedeelte ervan dat een dergelijke overtreding voortduurt.

3. SCHADEVERGOEDING.

a.     ARTIWORLD is bij de uitvoering van een PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden aan de OPDRACHTGEVER van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

b.     Onverminderd de rechten van partijen te ontlenen uit deze voorwaarden komen de vervolgingskosten en incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, daaronder die begrepen voor rechtskundige bijstand alsmede die welke bij vonnis niet geliquideerd worden, ten laste van de veroordeelde partij waarbij de buitengerechtelijke kosten 20% van de TOTALE UITKOOPSOM bedragen, met een minimum van € 75,00 en onverminderd de BTW en onverminderd eventuele proces- en executiekosten.

XII AANSPRAKELIJKHEID.


a.     De OPDRACHTGEVER is aansprakelijk voor schade aan of verlies van door ARTIWORLD of door derden al dan niet tegen betaling aan de OPDRACHTGEVER in bruikleen gegeven goederen zoals bijvoorbeeld serviesgoed, tafellinnen, glaswerk en dergelijke en vrijwaart ARTIWORLD voor schadeclaims van derden.

b.     De OPDRACHTGEVER is aansprakelijk voor apparatuurschade, ontstaan door vóór of tijdens of na het concert en/of optreden opgetreden of optredende storingen in de stroomvoorziening, alsmede voor zoekraken en/of eventuele schade door PUBLIEK toegebracht aan accommodaties, decoraties, geluids- en lichtinstallaties, kermisattracties alsmede het zoekraken van of beschadigen aan kledingstukken, muziekinstallaties en alle verdere attributen, tijdens de voorbereiding van het concert, optreden, festiviteit, evenement en/of theaterproductie, tijdens de uitvoering zelf en na afloop van de uitvoering in de locatie en kleedkamers door het PUBLIEK toegebracht.

c.     De OPDRACHTGEVER vrijwaart ARTIWORLD voor vorderingen van derden vanwege schade die veroorzaakt is doordag de OPDRACHTGEVER aan ARTIWORLD onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de OPDRACHTGEVER aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ARTIWORLD.

d.     ARTIWORLD verplicht zich zorg te dragen voor een deugdelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de werkzaamheden uit te voeren door ARTIWORLD vastgelegd in de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN.

e.     ARTIWORLD zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ARTIWORLD kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de OPDRACHTGEVER een onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is ARTIWORLD voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de OPDRACHTGEVER aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van ARTIWORLD die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is ARTIWORLD voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van tweemaal het bedrag van de TOTALE UITKOOPSOM bij een PRODUCTIEOVEREENKOMST. Indien het een PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN betreft is ARTIWORLD slechts aansprakelijk tot een maximum van tweemaal het bedrag waarvoor bij de prestatie een fout is gemaakt door ARTIWORLD, welk bedrag volgens de boeken van ARTIWORLD is aangenomen.

f.      Deze beperking van de aansprakelijkheid van ARTIWORLD is mede bedongen ten behoeve van al degenen die ten behoeve van ARTIWORLD werkzaamheden verrichten en/of voor de uitvoering van de PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN zijn ingeschakeld.

XIII GESCHILLEN.


a.     Alle geschillen, die naar aanleiding van de totstandkoming, uitvoering en afwikkeling van de aanbieding of PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN ontstaan tussen ARTIWORLD en de OPDRACHTGEVER, zullen worden gebracht bij de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement, waar ARTIWORLD is gevestigd.

b.     De OPDRACHTGEVER is gerechtigd de vordering in te stellen bij de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement van de woon/vestigingsplaats van de OPDRACHTGEVER of de vestigingsplaats van diens jurist.

c.     Op alle voorwaarden waarop de aanbieding, PRODUCTIEOVEREENKOMST of PRODUCTIEOVEREENKOMST VAN GEMENGDE ACTIVITEITEN geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Copyright ArtiWorld,

Eindhoven augustus 1992

DEZE OPDRACHTGEVERS GINGEN U VOOR

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief

Back To Top