JACQUELINE CRAMER (DR.) boeken bij Artiest.nu

Offerte aanvragen

Een schoner en mooier Nederland staat bij mij met stip op nummer één.

Tarief

Op aanvraag

Algemene informatie

Jacqueline Cramer is een Nederlands politicus. Als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt ze sinds 22 februari 2007 deel uit van het kabinet-Balkenende IV. Ze is lid van de Partij van de Arbeid. Cramer was sinds 2005 hoogleraar duurzaam ondernemen aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Eerder bekleedde zij leerstoelen aan de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit van Tilburg en aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Biografie

Jacqueline Marian (Jacqueline) Cramer werd op 10 april 1951 geboren te Alkmaar. Na het behalen van het diploma gymnasium-B studeerde zij in 1969-1970 filosofie aan de University of Arkansas (VS). Daarna studeerde zij biologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij behaalde haar doctoraal examen in 1976. In 1987 promoveerde zij aan dezelfde universiteit op een sociaal-wetenschappelijk proefschrift ‘Missio-orientation in ecology, the case of Dutch freshwater ecology’.
Mevrouw Cramer was van 1976 tot 1989 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam als universitair docent, tot 1982 bij de afdeling Biologie en Samenleving en daarna bij de vakgroep Wetenschapsdynamica. Zij was daarna tot 1995 senior onderzoeker bij het Studiecentrum voor Technologie en Beleid (STB-TNO). Van 1990 tot 1996 was zij ook bijzonder hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam, waarna zij tot 1999 als bijzonder hoogleraar milieumanagement verbonden was aan de Katholieke Universiteit Brabant. In 1999 vestigde zij zich als zelfstandig milieuadviseur. Van 1999 tot 2005 was zij ook hoogleraar milieumanagement binnen organisaties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en tot 2007 hoogleraar duurzaam ondernemen aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Mevrouw dr. J.M. Cramer werd op 22 februari 2007 benoemd tot minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in het Vierde Kabinet-Balkenende.

Overige informatie

Activiteiten als bewindspersoon (wetgeving):
– Bracht in 2007 (samen met de ministers van EZ, LNV, WWI, VenW en de staatssecretarissen van Financiën en Buitenlandse Zaken) het werkplan Schoon en zuinig (‘Nieuwe energie voor het klimaat’) uit. Daarin staan maatregelen om de doelstellingen op het gebied van klimaatverandering te bereiken. Beleidsinstrumenten zijn: marktprikkels, normen, tijdelijke stimulering, innovatie en klimaat- en energiediplomatie. Er komt jaarlijks extra geld ter beschikking.
– Bracht in 2007 de Wet luchtkwaliteitseisen in het Staatsblad. Hiermee wordt de inhoud van het Besluit luchtkwaliteit wettelijk vastgelegd. Met dat besluit werd voorkomen dat bouwplannen en infrastructurele werken moesten worden stilgelegd vanwege de luchtkwaliteit. De wet maakt nu ook een einde aan het stilleggen van grote projecten. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend en in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Van Geel.

Discografie/Publicaties

Publicaties:

– “Gebruik van oecologische gegevens in besluitvorming: de inpoldering van de Markerwaard als voorbeeld” (1980)
– “Ecologie en beleid: gebruik van ecologische gegevens in de besluitvorming” (1983) (met anderen)
– “Missio-orientation in Ecology.The Case of Dutch Fresh-water Ecology” (dissertatie, 1987)
– “De groene golf: geschiedenis en toekomst van de Nederlandse milieubeweging” (1989)
– “De illusie voorbij: op weg naar een brede aanpak van de milieuproblemen” (1991)
– “Produktgericht milieubeheer” (red., 1993)
– “Theorie en praktijk van integraal ketenbeheer” (1993) (met anderen)
– “Naar een duurzame stad: welzijn en welvaart voor nu en later” (1994)
– “Preventieresultaten meten en rapporteren: bedrijven informeren overheden over hun resultaten inzake preventie van afval en emissies” (1994) (met Y.N. Jacobs)
– “Milieumanagement: van ‘fit’ naar ‘stretch'” (inaugurele rede, 1997)
– “Op weg naar duurzaam ondernemen: koppeling van milieu en markt” (1999)
– “Duurzaam in zaken” (inaugurele rede, 2001)
– “Duurzaam ondernemen: praktijkervaringen met een nulmeting” (2002) (met Th.Rutten en R. van Tilburg)
– “Algemeen programmaplan: van financieel naar duurzaam rendement” (2002)
– “Duurzaam ondernemen in internationale context” (2003) (met B. Bos)
– “Duurzaam ondernemen uit en thuis: internationaal duurzaam ondernemen: praktijkervaringen” (2005) (met anderen)
– “Duurzaam ondernemen: van defensief naar innovatief” (inaugurele rede, 2006)
– medeauteur van diverse rapporten
– diverse artikelen in wetenschappelijke tijdschriften

Bijzondere optredens en/of gebeurtenissen

Mevrouw Cramer was onder meer kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, lid van de Raad van Toezicht van het Wereld Natuur Fonds, van de Universiteit Maastricht en van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, lid van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, van de Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek, van de Commissie van Toezicht van het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne en Volksgezondheid en voorzitter van het Platform Bewoners en Duurzaam Bouwen. Zij was lid van een aantal raden van commissarissen, onder andere van Shell Nederland, ASN-fondsen en van de FMO, de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden.

Repertoire/Acts

Voormalige functies:

– Universitair docent afdeling Biologie en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam (1976-1982)
– Universitair docent Vakgroep Wetenschapsdynamica aan de Universiteit van Amsterdam (1982-1989)
– Seniorconsultant op milieugebied voor overheid en bedrijfsleven/coördinator werkgroep Technologie en Duurzame Ontwikkeling TNO-STB te Apeldoorn (1989-1995)
– Bijzonder hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam (1990-1996)
– Senior Consultant Philips Sound & Vision, gedetacheerd vanuit TNO-STB (1995-1997)
– Bijzonder hoogleraar Natuur- en Milieustudies aan de Katholieke Universiteit Brabant (1996-1999)
– Senior Consultant Akzo Nobel Arnhem, gedetacheerd vanuit TNO-STB (1997-1999)
– Hoogleraar Milieumanagement Capaciteitsgroep Erasmus Centre for Sustainability & Management ESM aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
– Zelfstandig milieuadviseur bij Sustainable Entrepeneurship; strategy & innovation consulting te Arnhem
– Hoogleraar Duurzaam Ondernemen (Copernicus Instituut) aan de Universiteit van Utrecht (tot 21 februari 2007)

Nevenfuncties:
vorige
– lid faculteitsraad, faculteit biologie, Universiteit van Amsterdam
– lid bestuur Wetenschapswinkel Universiteit van Amsterdam, van 1977 tot 1982
– lid bestuur Vereniging Milieudefensie, van 1981 tot 1985
– voorzitter Vereniging Milieudefensie, van 1985 tot 1987
– voorzitter Manifest Inzicht ’90
– voorzitter Landelijk Milieu Overleg
– lid Raad voor Verkeer en Waterstaat
– lid bestuur Vereniging voor Milieuwetenschappen
– lid Adviesraad Open Universiteit, afdeling natuurwetenschappen
– lid Adviesraad “Tijdschrift voor Milieukunde”
– lid redactieraad “The Journal of Clean Technology and Environmental Sciences”
– lid adviesgroep voor de Universitaire Beroepsopleiding Milieukunde
– lid bestuursadviecollege V.N.C.I. (Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie)
– lid (vice-voorzitter) Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek
– lid adviesgroep Groen Beleggen
– lid Commissie van Toezicht R.I.V.M. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
– lid commissie Betuwe-route (commissie-Hermans), van oktober 1994 tot 1996
– kroonlid S.E.R. (Sociaal-Economische Raad), van augustus 1999 tot 22 februari 2007
– lid Raad van Commissarissen Shell Nederland, tot 22 februari 2007
– lid Raad van Commissarissen duurzaamheidsfondsen van de ASN Bank, tot 22 februari 2007
– lid Raad van Commissarissen Dutch Sustainability Research, tot 22 februari 2007
– lid Raad van Commissarissen F.M.O. (Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden), van juni 2005 tot 22 februari 2007
– lid Raad van Toezicht Wereld Natuur Fonds Nederland, tot 22 februari 2007
– lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht, tot 22 februari 2007
– lid Raad van Toezicht Hogeschool Arnhem en Nijmegen, tot 22 februari 2007
– lid Platform Ketenefficiency in het kader van Transitie Energie, tot 22 februari 2007
– voorzitter Platform Duurzaam Bouwen en de Consument, tot 22 februari 2007
– lid bestuur InnovatieNetwerk Agrocluster en Groene Ruimte, tot 22 februari 2007
– lid bestuur Stichting Bureau Commissie voor de Milieueffectrapportage, tot 22 februari 2007
– lid Raad van Advies Social Sciences Group LEI/Wageningen UR, tot 22 februari 2007
– lid jury van de Herman Wijffels Innovatieprijs, tot 22 februari 2007
– voorzitter projectgroep Criteria voor het gebruik van biomassa (ministerie van EZ), tot 22 februari 2007

gedelegeerde commissies
– voorzitter commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid (S.E.R.)